เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME

เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME สำหรับนักศึกษา ปี 1 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เท่านั้น