ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อท่านพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ให้แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี