ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเเสดงความยินดีกับ
นายพลวัฒน์ ศรีเทพ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ
“ประเทศชาติรุ่งเรืองเพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2565
จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับมูลนิธิลมหัวใจไร้มลทิน