การประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี จัดโดยงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์