ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล
(เครื่องเป่า) เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางดนตรีศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
🎼โดยช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ในด้านการดูแลซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) ได้รับเกียรติจาก
วิทยากรจ่าเอกสันติ พรประเสริฐ
🎼ช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ในด้านการดูแลซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรอาจารย์รัตนชัย เกตุยา
#ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 2 อาคาร 24 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาได้ที่คิวอาร์โคดด้านล่าง 👇🏻