ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4
ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เข้ารับการคัดเลือกเป็น“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”
ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565