ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เข้ารับการคัดเลือกเป็น“นักศึกษารางวัลพระราชทาน”
ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565