การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติรับชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ที่ให้เกียรติร่วมขับร้องประกอบดนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 21 ทั้งนี้ การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี