ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเเสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5
ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ประเภทนักศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเพชรเทพสตรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี