โครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางดนตรีศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) ที่ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) ได้รับเกียรติจากวิทยากร จ่าเอกสันติ พรประเสริฐ ช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้ด้านการดูแลซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์รัตนชัย เกตุยา โครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 206 อาคารรัตนเทพสตรี จัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์