ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา นักร้อง นักแสดง จากสาขาต่าง ๆ และพิธีกร 3 ภาษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในการนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ์ร่วมฝึกซ้อม ได้แก่ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อ.ดร.สุธิษา เชยชาญ อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง อ.ชนาการณ์ บุญแก้ว