ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565 ได้แก่ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง ผู้ช่วยคณบดี ประเภทอาจารย์ปัจจุบัน ผศ.ภูเทพ ประภากร ประเภทศิษย์เก่า นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน และนายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล ประเภทนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี และอาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์