โครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมาย และความรู้ด้านการพิสูจน์หลักฐาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในศาสตร์ทางกฎหมาย สร้างคุณธรรมจริยธรรมหลักวิชาชีพทางด้านกฎหมาย