ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566
จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลิงค์ สมัครเข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม
………………………………………………………………………………………..
คู่มือการแข่งขัน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Add LINE Open Chat ที่แสดงอยู่ในโปสเตอร์