ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี้ นายปรัชญา เปปะตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ควบคุมวงโดย ผศ.วันดี เภาคำ และอาจารย์ศุภณัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี