กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชมรมวรรณกวีศรีละโว้ ชมรมโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ และจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โบราณสถานวัดปืน และดำเนินการมอบโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยท่านปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในการนี้ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบโล่รางวัล