ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

วันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4

อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 081-5365951