การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 21/902 มีการจัดแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up

ผลการแข่งขัน crossword ได้แก่
รางวัลที่ 1 : น.ส.ลลาริน ต้องใจ และ นายปกรณ์ เกษพรหม
รางวัลที่ 2 : น.ส.นริศรา ลำลึก และ น.ส.นวรัตน์ แก้วบุบผา
รางวัลที่ 3 : น.ส.ภาคินี สุหาลา และ น.ส.พัชราภรณ์ เพ็ชรไสย
รางวัลชมเชย : น.ส.พรทิพย์ หิรัญรักษ์ และ น.ส.รุ่งทิวาพร สมบูรณ์ทรัพย์