โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย และคณะนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ลพบุรี