โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/906 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ยุทธนา มาสำราญ ประธานสภาทนายความจังหวัดลพบุรี