โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร อาจารย์กัณญพัตส บุญล่ำ อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู และอาจารย์นิลรัตน์ ปัททุม