การอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพฯ ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
และ ดร.เจตนิพิฐ กันฉาย