โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ผศ.ภูเทพ ประภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน และ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี