กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับนักศึกษา Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี