เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านสระเตย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หมดเขตรับสมัคร 5 มีนาคมนี้