ขอแสดงความยินดี นายนิธิกร ม่วงมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี
นายนิธิกร ม่วงมี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566🎉