ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ขอเชิญชวนนักษาชั้นปีที่ 4 – 5 เข้าร่วมกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม / คณบดีกล่าวแสดงความยินดี
09.00 – 10.00 น. “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” โดยวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
11.00 – 12.00 น. “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน และ workshop การทำเรซูเม่ให้ปัง” โดยวิยากร
คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ : บริษัท JOBTOPGUN จำกัด
อาจารย์ ดร.ภัทรพร โชคไพบูลย์
12.00 – 12.30 น. น้องส่งพี่ / บายศรีสู่ขวัญ / มอบของที่ระลึก
12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน