โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 24/202 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รัชดา พงษ์ไพรรัตน์ อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ และอาจารย์จิตราพร งามเนตร