การอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ปรางฉาย ปรัตคจริยา รองผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อ.ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต