อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี้ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมเป็นทีมวิทยากร