โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์สุทธิษา สมนา และอาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ