โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านเพวิลล์ระยอง อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง