เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” และพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์(Engagement) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี ในนามประธานสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช