นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จังหวัดลพบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมแสดงดนตรีไทย และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ร่วมเป็นผู้นำชมนิทรรศการให้แก่ชาวต่างชาติ