ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษา
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดี ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และนายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี