โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี วิทวัส นาจพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทหารบก อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์ทีวี จูเนียร์ นักเขียนและติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์นฏกร บุญล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี