โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า ผู้อำนวยสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายไพโรจน์ นุชประไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม นางทัศนัย เกิดผล ผู้นำด้านวัฒนธรรมไทยพวนบ้านโคกกะเทียม นอกจากนี้ยังจัดโครงการลงพื้นที่ภาคสนาม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดโคกกะเทียม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโคกกะเทียม ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ นุชประไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาสมบัติ อิสฺรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโคกกะเทียม นางทัศนัย เกิดผล ผู้นำด้านวัฒนธรรมไทยพวนบ้านโคกกะเทียม นางพิกุลทอง ศรีแสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม และครูภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของตำบลโคกกะเทียม