โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/801 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ