โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/602 ชั้น 6 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์