โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคม

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง บรรยายให้ความรู้แนวทางการทำวิจัยแก่ผู้เข้าอบรม ส่วนในช่วงเสวนาแนวทางการทำผลงานวิจัยรับใช้สังคมจากงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีวิทยากร คือ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี และ อ.ดร.กรวุฒิ แผนพรหม