โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มนส. และพันธกิจ มนส. สัมพันธ์

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มนส. และพันธกิจ มนส. สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ได้ศึกษาดูงานการบริหารงานกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี