ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 จัดขึ้นโดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Add LINE Open Chat ที่แสดงอยู่ในโปสเตอร์