โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา กลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครุศาสตร์ กลุ่มคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 2 ระหว่างวันที่ 7-25 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี