โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ไทยให้กับบุคลาการในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิธีสรงน้ำพระเพื่อความสิริมงคล พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร และรับประทานอาหารร่วมกัน