โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรชุมชน ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยดร.จันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล และส่วนราชการ ตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ และตำบลนาโสม เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี