ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารา…

อ่านเพิ่มเติม...ปฐมนิเทศนักศึกษาและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกนกยูง 21/304 โดยมีการพิจารณาคัดเลือกเพชร…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพชรเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 …

อ่านเพิ่มเติม...พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการ…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรม “พี่คราฟต์ ต้อนรับน้อง’66” วาดเขียนระบายสีป้ายผ้าสาขาวิชาต้อนรับนักศึกษาใหม่
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ศาลาที่ว่าการเมืองพัทยา และโรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช ตำ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (Lopburi Symphonic Day Competi…

อ่านเพิ่มเติม...การประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023
โครงการ HUSO Smart Leader

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการ HUSO Smart Leade…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการ HUSO Smart Leader
โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย และเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร” วิทยากรโดย พลโทศานิต สร้างสมว…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับนักกฎหมาย ฯ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางทหาร”
โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2566 โดยจัดการประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูฐานสมรรถนะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการทำงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน โครงก…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการทำงาน
โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพั…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรั…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566
สืบสานประเพณีสงกรานต์

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00…

อ่านเพิ่มเติม...สืบสานประเพณีสงกรานต์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มนส. และพันธกิจ มนส. สัมพันธ์

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ผู้ช…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มนส. และพันธกิจ มนส. สัมพันธ์
โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคม

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประช…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ การวิจัยรับใช้สังคม
มรท. จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Por…

อ่านเพิ่มเติม...มรท. จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบัดดี้ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดการอบรมภาษาจีนออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบัดดี้ไทย-จีน
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/602 ชั้น 6 อาคารคณะมนุษยศ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/801…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดี ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษย…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษา
โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องหลวงสรศักดิ์ อาคารรัต…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม”
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา กลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครุศาสตร์ กลุ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู
เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ และอาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันท…

อ่านเพิ่มเติม...เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมทวิ…

อ่านเพิ่มเติม...เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านเพวิลล์ระยอง อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จังหวัดลพบุรี จัดโดยมหา…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุ…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวั…

อ่านเพิ่มเติม...การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
การอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Me…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal
โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เมื่อวันที่ 10 และ 15  มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/601

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง แล…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัทโตโต้(ประเทศไทย) จำกัด จัง…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 24/202 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รัชดา พ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test