มรท. จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Por…

อ่านเพิ่มเติม...มรท. จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบัดดี้ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดการอบรมภาษาจีนออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยบัดดี้ไทย-จีน
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/602 ชั้น 6 อาคารคณะมนุษยศ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางดนตรีศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 24 และ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/801…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดี ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษย…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมอวยพรและให้กำลังใจนักศึกษา
โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องหลวงสรศักดิ์ อาคารรัต…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “วิถีชุมชนตำบลโคกกะเทียม”
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา กลุ่มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครุศาสตร์ กลุ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุรับราชการครู
เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ และอาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันท…

อ่านเพิ่มเติม...เข้าร่วมอบรมโครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมทวิ…

อ่านเพิ่มเติม...เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านเพวิลล์ระยอง อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรม “วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค จังหวัดลพบุรี จัดโดยมหา…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาร่วมกิจกรรมวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุ…

อ่านเพิ่มเติม...อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวั…

อ่านเพิ่มเติม...การปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
การอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Me…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Soft Skills สู่การเป็นครูในยุค Next Normal
โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เมื่อวันที่ 10 และ 15  มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/601

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาสาขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.คมสัน ศรีบุญเรือง แล…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสานสัมพันธ์สังคมศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริษัทโตโต้(ประเทศไทย) จำกัด จัง…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น
โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 24/202 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.รัชดา พ…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการอบรมการสอบวัดระดับ Oxford Placement Test
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแห…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ …

อ่านเพิ่มเติม...อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางดนตรีแก่นักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับนักศึกษา Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เมื่อวัน…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
งาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พ…

อ่านเพิ่มเติม...งาน Street Art & Culture Khoksalung ครั้งที่ 1
การอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา” เมื่อว…

อ่านเพิ่มเติม...การอบรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา”
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/906 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ย…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง ได้…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารร…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”
การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา…

อ่านเพิ่มเติม...การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up
ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 …

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำป…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชมรมวรรณกวีศรีละโว้ ชมรมโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มูลนิธิล…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด
โครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย