โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/906 อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ย…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.…

อ่านเพิ่มเติม...ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์***นายเกรียงศักดิ์ พูลพะเนียด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี***ผู้ประสบอัค…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง ได้…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ
โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารร…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการเสริมความรู้ความสามารถนักศึกษา สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูภาษาไทย ชอบ ใช้ แชร์ เกมการศึกษา”
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักศิลป…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุริยะ หาญพิชัย
การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา…

อ่านเพิ่มเติม...การแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษจาก Board Game: Word up
ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 …

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมจัดงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมงาน “ละโว้ธานี ศรีอโยธยา” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35
ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำป…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์…

อ่านเพิ่มเติม...ร่วมฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
กำหนดการ “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 35)
อ่านเพิ่มเติม...กำหนดการ “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 35)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 5ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทนักศึกษาพิธี…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกิจพิพัฒน์ สุขธนะไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชมรมวรรณกวีศรีละโว้ ชมรมโบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มูลนิธิล…

อ่านเพิ่มเติม...กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การประชันกลอนสด
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 2/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น …

อ่านเพิ่มเติม...การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 2/66
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทอาจารย์พิธีมอบเกียรติบัต…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.ภูเทพ ประภากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทศิษย์เก่าพิธีมอบเกียรติบัตร และเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภูเทพ ประภากร
ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวระวีวรรณ นาคโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีในโอกาสได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนพิธีมอบเ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ
โครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ม…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการศึกษาดูงานความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีของประเทศไทย
โครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่ว…

อ่านเพิ่มเติม...โครงการสัมมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล (เครื่องเป่า) เบื้องต้น
นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรีไทยและฝึกซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย และนักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงในงาน “ชมวั…

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรีไทยและฝึกซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน กิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชนกิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดโดย คณะมนุ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญร่วมงานและให้กำลังใจเยาวชน กิจกรรม “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
นักศึกษาร่วมกันฝึกซ้อมดนตรี เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา วงดนตรีไทย วงกีตาร์คลาสสิก วงเปียโน วง TRU Symphonic Band และนักร้อง นักแสดงจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมฝึกซ้อม …

อ่านเพิ่มเติม...นักศึกษาร่วมกันฝึกซ้อมดนตรี เพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟัง ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติรับชมการฝึกซ้…

อ่านเพิ่มเติม...การฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงาน “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4ได้เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการคัดเลือกเป็น“…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 25…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชันกลอนสด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล(เครื่องเป่า) เบื้อ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมนาทางดนตรี ในหัวข้อ การซ่อมแซม ดูแลเครื่องดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีสากล
การประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม…

อ่านเพิ่มเติม...การประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอเเสดงความยินดีกับนายพลวัฒน์ ศรีเทพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ“ประเทศชาติรุ่งเรืองเพราะพลเมืองซ…

อ่านเพิ่มเติม...ขอเเสดงความยินดีกับ นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
สอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2

ผศ.วันดี เภาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อา…

อ่านเพิ่มเติม...สอบปฏิบัติการขับร้องเพลงไทย ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME

เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME สำหรับนักศึกษา ปี 1 – 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ. และภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เท่านั้น สมัครเลย

อ่านเพิ่มเติม...เปิดรับสมัครแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษ จาก BOARD GAME