บทที่ 4  ปัญหาและการแก้ปัญหาของโลก
 

    แบบทดสอบก่อนเรียน


    ปัญหาทางสังคมของโลกและ
      แนวทางแก้ปัญหา


      
 - ปัญหาภาวะโลกร้อน
      
 - ปัญหาการเพิ่มของประชากร
         - ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
         - ปัญหาสิ่งแวดล้อม
         - ปัญหายาเสพย์ติดให้โทษ
         - ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน    ปัญหาทางเศรษฐกิจของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
          - ปัญหาการชะลอตัวของระบบ
             เศรษฐกิจโลก
     ปัญหาทางการเมืองของโลกและ
       แนวทางแก้ปัญหา


          - ปัญหาขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมือง
             การปกครอง

          - ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร
          - ปัญหาการขัดแย้งเรื่องดินแดน
             ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติ
    แบบทดสอบหลังเรียน

                   
    ติดต่อผู้สอน

            ปัญหาและการแก้ปัญหาของโลก

             
             ในยุคโลกาภิวัตน์โลกกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละประเทศจึงกลายเป็นปัญหา
ร่วมกันของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มนุษย์ในฐานะสมาชิกของ
สังคมโลกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจปัญหาเหล่านั้น  เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันหรือไม่เป็นผู้ก่อปัญหา
เพิ่มให้หนักยิ่งขึ้น

  1.ปัญหาทางสังคมของโลกและแนวทางแก้ปัญหา

              1.1 ภาวะโลกร้อน ( Global Warming )


   
  

   

           ภาวะโลกร้อน ( Global Warming ) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ( Climate Change )
เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้
มาจาก ก๊าซ เรือนกระจก (Greenhouse gases)