พิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู”เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาจีนยุคชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) สำหรับครูสอนภาษาจีน จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 256…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 25…

อ่านเพิ่มเติม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU

สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 2 อาคารคณะมนุษย…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมการพูดเพื่อการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ 21/807  อาคารคณะม…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวด Cosplay Contest ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ประกวด Clip/ VDO การปรับตัวในการเรียนหลังยุค New Normal ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กฎหมายไทยสมัยใหม่ ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/606 อาคารคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และดำร…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันอ่านออกออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Reading Aloud Competition) ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม …

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Spelling bee  ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ  ห้อง 21/901 อาคารคณะมนุษยศาสต…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ในงานเปิดบ้านมนุษย์-สังคม เทพสตรี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ อาคารรัตนเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 (TRU Open House) ในการนี้ ผศ.ดร.กันยา …

อ่านเพิ่มเติม...
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีไหว้ครูดนตรี “ร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณีไหว้ครู” (วันสุกดิบ) เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาว…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Guitar Concert & Masterclass

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจากชมรมกีตาร์กรุงเทพมหานคร นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์ และ คุณ V…

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาพัฒนาทักษะการร้องเพลงหมู่” เมื่อวันที่ 20 และ 28 มกราคม 2566 ณ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.วันดี เภาคำ เป…

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติต้อนรับคณะ…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาษานานาชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการนี…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี ในก…

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำคณะ เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานวัฒนเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโดยงานกิจการนัก…

อ่านเพิ่มเติม...
บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บรรยากาศ “ดาวกระจายข่าว” เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี TRU OPEN HOUSE 2023 กำหนดจัดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 พร้อมกันทั้ง 6 คณะ วันนี้ 13 มกราคม 2566 นักศึกษาสายครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยม…

อ่านเพิ่มเติม...
รับพรปีใหม่ 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศุภนัฐ นุตมากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และประธานชมรมวัฒนธรรมดนตรีไทยจังหวัดลพบุรี เข้าพบท่านอำพล อังคภ…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะผู้บร…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการประกวดดาว-เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU AMBASSADOR 2022) เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระน…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566

นางสาวระวีวรรณ นาคโชติ รักษาการหัวหน้างานสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ 2566 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ…

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา

อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดการวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับครูดนตรีศึกษา จัด…

อ่านเพิ่มเติม...
การสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการสอนดนตรีแบบบูรณาการร่วมสมัย จัดโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเรื่อง เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ” วิทยากรบรรยาย ได…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเรื่อง Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Introduce yourself เขียนได้ง่ายใช้ได้จริง”…

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมเรื่อง บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก

งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษารหัส 64 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “บุคลิกภาพและการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก” วิทยา…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีปล่อยปลาบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพ…

อ่านเพิ่มเติม...
มรท.ร่วมพิธีวันพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธ…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 “รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีก…

อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน จากสถาบันขงจื่อ …

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญประจำปีและงานปีใหม่

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญประจำปีและงานปีใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ…

อ่านเพิ่มเติม...